Dzisiaj jest wtorek, 16 października 2018 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 26 z dnia 27.06.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Absolutoria w gminach i powiecie: gdzie jednogłośnie, a gdzie nie?
Koniec programu „Zdążyć przed powodzią”
O historii poważnie i zabawowo
Świętowała Widuchowa
Święto Mieszkowic - program
Podziemne wydawnictwa w Gryfinie
Sport

Absolutoria w gminach i powiecie: gdzie jednogłośnie, a gdzie nie?

Starosta W. Konarski
W powiecie barwna opozycja
19 radnych głosowało 22 czerwca za udzieleniem gryfińskiemu staroście Wojciechowi Konarskiemu absolutorium za wykonanie budżetu powiatu w 2016 roku. Dwoje było przeciwnych (Joanna Kostrzewa i Tomasz Mirakowski) i dwoje wstrzymało się od głosu (Anna Ciszkiewicz i Rafał Mucha). Wszyscy oni należą do klubu radnych o nazwie Razem. Troje z nich weszło do rady z listy PSL, a Mirakowski był kandydatem PiS-u. Dwóch innych radnych z klubu Razem: Zdzisław Malik i Wojciech Fedorowicz głosowało za udzieleniem absolutorium. Z dyskusji wynika, że główną osią opozycyjnej krytyki starosty jest funkcjonowanie powiatowego szpitala w Gryfinie. Zgodnie z obecną wykładnią PiS-u (z tą partią związana jest część tych radnych) nie do zaakceptowania jest nawet częściowa komercjalizacja czy prywatyzacja służby zdrowia. Tymczasem udziałowcem gryfińskiego szpitala jest prywatna spółka Dom Lekarski. Opozycja zarzuca jej, że nie dotrzymuje ona terminów rozbudowy tej placówki.
Przeciw byli J. Kostrzewa i T. Mirakowski

W ubiegłorocznym budżecie powiatu faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 72,579 mln zł, czyli 99,9% zaplanowanych, w tym bieżące 66,932 mln i majątkowe 5,646 mln (97,4%). 37% dochodów stanowiły rządowe subwencje, a 39% dochody własne, zaś w nich największą pozycją (13 mln) są udziały w podatkach od osób fizycznych i firm. Wydatki wykonano w kwocie 71,176 mln zł, w tym bieżące to 59,259 mln (96% planu) i majątkowe (inwestycyjne) 11,918 mln (91,6%). Najwięcej wydano na oświatę: 29,8%, w tym 6,343 mln na ZSP w Chojnie, 5,501 mln na ZSP w Gryfinie, 3,743 mln na SOSW w Chojnie. W strukturze wydatków inwestycyjnych najwyższa kwota obejmuje remonty dróg: 9,468 mln, czyli 79,4%. Największą pozycją w tym dziale była przebudowa trasy tranzytowej w Gryfinie (6,536 mln zł) i przebudowa mostu w Szczawnie (1,098 mln).


W Moryniu jednogłośnie
W Moryniu na sesji 22 czerwca burmistrz Józef Piątek jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok. Dochody gminy w 2016 roku wyniosły 14,249 mln zł, czyli 92,6% zakładanego planu. Dochody bieżące osiągnęły 14,039 mln, co stanowi 97,3% planu. Wydatki to 14,496 mln zł (91,7%), w tym bieżące 13,782 mln zł (95,9% planu), a majątkowe 714 tys. (49,5%). Nie udało się wydać pieniędzy przewidzianych na pierwszy etap remontu drogi w Bielinie.
Moryńscy radni jednogłośnie za

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2016, należy zaliczyć m.in.: dotację dla ZGKiM na wymianę pomp przy ujęciu wody w Moryniu i na wymianę transformatora, opracowanie dokumentacji na modernizację targowiska miejskiego, przełożenie chodników przy drogach powiatowych w Przyjezierzu i na ul. Chopina w Moryniu (na podstawie porozumienia z powiatem), remonty cząstkowe dróg gruntowych.
Deficyt planowano na 419 586 tys., a ostatecznie na koniec grudnia wyniósł on 247 799 zł. Zadłużenie na koniec 2016 roku to ogółem 3,311 mln zł.


Wójt T. Sadowska z absolutorium
W Baniach prawie jednomyślnie
Niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się radnego Szymona Lesiewicza, wójt Bań Teresa Sadowska otrzymała 20 czerwca absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Taki sam był wynik głosowania przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Dochody ostatecznie wyniosły 26,658 mln zł, osiągając 98,8% planowanej kwoty. Dochody własne zamknęły się sumą 9,865 mln, w tym podatki 4,599 mln i dochody majątkowe 1,306 mln. Gmina wydała w ub. roku 25,111 mln (95,2% planu), w tym na oświatę blisko 8 mln i na pomoc społeczną 7,8 mln. W tym okresie Banie spłaciły 1,320 mln zł kredytów, a na koniec grudnia zobowiązania kredytowe wynosiły 2,060 mln (7,7% dochodów), w tym 1,390 mln na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej. Bez tej części dług stanowił 2,5% dochodów.
(tekst i fot. rr)

do góry
2018 ©  Gazeta Chojeńska