Dzisiaj jest sobota, 23 marca 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 27 z dnia 03.07.2018

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Most zamknięty od 16 lipca
Rząd poprawiany przez radnych
Burmistrz oświadcza
Ostatnie absolutoria
Kaplica za 1 procent
Sport

Burmistrz oświadcza

Wobec burmistrza Chojny Adama Fedorowicza stawiane są ostatnio różnego kalibru zarzuty, a Rada Miejska skierowała nawet do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa na szkodę gminy (informujemy o tym na końcu). Gdy nasza gazeta prosiła burmistrza o ustosunkowanie się do zarzutów, powiedział nam, że wkrótce wyda oświadczenie.

Burmistrz Adam Fedorowicz
Dwa takie oświadczenia właśnie trafiły do nas. Pierwsze dotyczy sytuacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie działa w imieniu i na rzecz gminy Chojna w zakresie administrowania lokalami komunalnymi. Ponad 17 lat samodzielnego funkcjonowania ZGM, czyli po wydzieleniu sfery komunalnej i utworzeniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nie wszyscy najemcy lokali płacą czynsz i regulują terminowo swoje zobowiązania. Zakład jako administrator lokali musi na bieżąco opłacać faktury za dostawę ciepła, wody, odbiór śmieci, ścieków. Wzrost zadłużenia najemców spowodował wzrost długu ZGM wobec kontrahentów. Sytuacja finansowa zakładu jest z roku na rok coraz trudniejsza. Od wielu lat poziom należności i zobowiązań wzrasta. Należności od najemców lokali z tytułu opłat czynszowych na dzień 31 maja 2018 r. wynoszą 1.303.356,93 zł. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Działania egzekucyjne są podejmowane wg określonych procedur, zgodnie z obowiązującym prawem. Polegają one m.in. na wysyłaniu upomnień, wezwań do zapłaty oraz ostatecznie kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku reakcji przez dłużnika na wezwanie, otrzymany nakaz zapłaty po jego uprawomocnieniu kierowany jest do komornika, który podejmuje odpowiednie działania według swoich kompetencji. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza przynosi bardzo słabe efekty. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powstawanie nowego zadłużenia tego samego dłużnika. Znaczna część spraw egzekucyjnych, z uwagi na nieposiadanie dochodów lub majątku przez dłużników, kończy się często umorzeniem postępowań. Dłużnikom proponowane są również porozumienia i spłaty zadłużenia w ratach. Jednak powodzenie takich rozstrzygnięć zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli dłużników.
Zobowiązania ZGM wobec dostawców energii cieplnej, wody, ścieków i innych usług niezbędnych do funkcjonowania lokali komunalnych na dzień 31 maja 2018 r. wynoszą 2.265.746,58 zł. Wśród zobowiązań wymagalnych największe jest wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie na kwotę 1.641.605,94 zł.
W związku z zaistniała sytuacją burmistrz gminy Chojna przedłożył Radzie Miejskiej w Chojnie projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Projekty uchwały były przedkładane na sesji w marcu dwukrotnie, jednak nie zostały podjęte przez Radę Miejską. W kwietniu projekt uchwały został przez radnych zdjęty z porządku obrad. Na sesji w maju burmistrz przedstawił ponownie stosowny projekt uchwały. Również został odrzucony. W zakresie informowania organu stanowiącego gminy Chojna o stanie należności i zobowiązań wymagalnych ZGM informacje były przedkładane regularnie w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za kolejne lata. Sytuacja zakładu budżetowego była omawiana na sesjach w 2017 r. (uchwała nr XXXV/263/2017 z 29 czerwca 2017 r., nr XXXVI/269/2017 z 10 sierpnia 2017 r., nr XXXVII/277/2017 z 14 września 2017 r.). Zobowiązania wymagalne ZGM były i są ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Burmistrz podpisał 18 czerwca 2018 r. porozumienia z największym wierzycielem, tj. PUK-iem, na spłatę zadłużenia. Spłata przewidziana jest w 74 ratach. W stosunku do innych wierzycieli prowadzone są rozmowy w zakresie prolongowania spłat zobowiązań. Dla dalszego rozwiązania powstałych problemów niezbędne jest podjecie uchwały Rady Miejskie o likwidacji ZGM. To stanowisko potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Tym samym wszelkie należności i zobowiązania likwidowanego zakładu przejmie budżet gminy, a obsługą mieszkań komunalnych zajmą się pracownicy Urzędu Miejskiego”.

Drugie oświadczenie burmistrza dotyczy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Chojna”:
„Gmina Chojna w latach 2011-2015 realizowała projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Chojna”. W ramach projektu dokonano zakupu komputerów i dostępu do Internetu. Zapewniono również wymagane szkolenia. Z projektu skorzystali mieszkańcy gminy Chojna. 75 rodzin oraz 21 świetlic wiejskich i środowiskowych wyposażono w sprzęt komputerowy. W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana kryteriów przydziału i rozliczenia środków finansowych, w wyniku której sposób realizacji projektu przez gminę nie uzyskał aprobaty ze strony instytucji dofinansowującej - Centrum Polska Cyfrowa. W rezultacie została wydana decyzja o zwrocie środków w wysokości 1.452.720,19 zł wraz z odsetkami. W sierpniu 2017 r. złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale sprawa nadal nie jest rozstrzygnięta przez sąd. Dodatkowo w listopadzie 2017 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o umorzenie w całości odsetek i rozłożenie zobowiązania na raty w przypadku niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia przed sądem. Aktualnie gmina z tego tytułu nie posiada zobowiązań wymagalnych”.

Jak na razie nie ma oświadczenia w sprawie wywołującej duże kontrowersje gruntownej przebudowy i ponaddwukrotnego powiększenia komunalnego mieszkania, zajmowanego przez burmistrza Adama Fedorowicza w budynku Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym.


Sprawa w prokuraturze, ZGM bez likwidacji
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojny Piotr Mróz wykonał zalecenie komisji rewizyjnej oraz radnych i skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę gminy przez burmistrza oraz byłego dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Chodzi m.in. o antydatowanie pism, bezpłatne udostępnienie burmistrzowi pomieszczeń Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym (na czas remontu jego mieszkania w tym samym budynku), nienaliczenie dodatkowych opłat w związku z powiększeniem mieszkania. Jak poinformował przewodniczący, zawiadomienie zostało przyjęte i przekazane do zbadania przez Prokuraturę Rejonową w Gryfinie.

Na początku ostatniej sesji Rady Miejskiej 21 czerwca burmistrz chciał wprowadzić do programu projekt uchwały o likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Jednak za takim uzupełnieniem porządku obrad głosowało jedynie dwóch radnych: Michał Burak i Stanisław Drapaluk. Ośmiu było przeciw, a trzech wstrzymało się. Była to już piąta nieudana próba przeforsowania likwidacji ZGM. Radni uważają, że obecnie podjęcie takiej uchwały mogłoby utrudniać wyjaśnianie nieprawidłowości w tej instytucji.
(rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska